Wat doet Dorpsbelang?

Oktober 2023

Iedereen heeft vast wel eens gehoord van Dorpsbelang. Maar wat doet het bestuur nu eigenlijk? Waar houden zij zich precies mee bezig? Het bestuur van Dorpsbelang richt zich op de leefbaarheid van het dorp en het behartigen van de belangen van de inwoners. Daarbij is Dorpsbelang  aanspreekpunt voor de gemeente, de provincie en andere instanties en voor bedrijven, verenigingen en commissies in het dorp.

Maandelijkse bestuursvergaderingen
Dorpsbelang vergadert iedere maand (m.u.v. de zomervakantie) op de dinsdag- of woensdagavond. Iedere maand wonen de voorzitter en secretaris van Dorpsbelang het 10-Dorpenoverleg bij. In dit overleg worden zaken besproken die betrekking hebben op alle dorpen. Ieder jaar organiseert Dorpsbelang een jaarvergadering, hierin worden de lopende en financiële zaken van het afgelopen jaar behandeld en komen diverse dorpszaken aan de orde.

Dorpsroddel
Dorpsbelang heeft een eigen dorpskrant vóór en dóór het dorp: ‘De Dorpsroddel’. Deze krant verschijnt 11 keer per jaar en wordt gratis  verspreid. De redactie van de Dorpsroddel verzorgt deze dorpskrant en vele vrijwilligers zorgen ervoor dat deze iedere maand bezorgd wordt in heel Creil. Op de voorkant van de Dorpsroddel kunt u iedere maand een andere foto verwachten, gemaakt door één van onze dorpsfotografen.

Socials
Dorpsbelang heeft een eigen website: www.creil.nl. Deze website is een aantal jaren geleden helemaal vernieuwd en wordt sindsdien netjes up-to-date houden door een aantal dorpsgenoten. De foto’s op deze website zijn afkomstig van onze dorpsfotografen die bij evenementen in het dorp aanwezig zijn en daar foto’s maken. Dorpsbelang heeft ook een eigen Facebookpagina waarop regelmatig foto’s en berichten van evenementen gepost worden. Via de digiborden worden evenementen en bijzonderheden gedeeld.

‘Welkom in Creil’ tas
Dorpsbelang heeft een ‘Welkom in Creil’ tas voor haar nieuwe leden (u kunt lid worden voor maar €12,50 per jaar). In deze welkomsttas zitten folders en gadgets van diverse ondernemers en verenigingen uit ons dorp en een leuk presentje van het Dorpsbelang.

Diverse projecten
Dorpsbelang is bij de opzet van diverse projecten betrokken geweest, o.a. het Rondommetje, het Outdoor Fitness Park, de skatebaan bij de ijsbaan. Op dit moment is zij betrokken bij de ontwikkeling van het plan voor een dorpsplein bij de scholen: een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Vrijwilligers
Ons dorp wordt voor een groot deel gedragen door al onze vrijwilligers. Zo zijn er diverse commissies en groepen die van alles op vrijwillige basis mogelijk maken in ons dorp. Fantastisch dat deze commissies en groepen er zijn en dat er zoveel werk verzet wordt door iedereen! Zo zijn er groepen voor het organiseren van de vele feestelijkheden en activiteiten door het jaar heen, voor het netjes houden van ons dorp, voor ontmoeting met elkaar op diverse manieren en diverse leeftijdsgroepen, voor publicatie en promotie van ons dorp en voor het verzorgen van het lezen over dorpszaken en de beschikking over leesboeken.

Jaarlijkse Dorpsbelangzaken:

– Nieuwjaarsborrel
Ieder jaar organiseert Dorpsbelang een nieuwjaarsborrel voor iedereen in het dorp. Op deze manier kunnen we met elkaar terugkijken op het afgelopen jaar en toasten op het nieuwe jaar.

– Reanimatie- en AED cursus
Sinds enige tijd worden er in De Binkel weer jaarlijks Reanimatie- en AED cursussen gegeven. Dit betreft zowel de basis- als de  herhalingscursus. In het dorp hangen diverse AED’s, eigendom van zowel gemeente, particulieren, bedrijven als Dorpsbelang zelf. Het is fijn dat er zoveel mensen in ons dorp zijn die kunnen reanimeren of dat willen leren.

– De schouw
Samen met IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken, een samenwerking tussen gemeente, politie, Carrefour en Mercatus) bekijken we welke zaken in het dorp aandacht behoeven. Zaken zoals bijvoorbeeld een oneffen tegelpad of een boom/struik in het gemeentelijke groen die over de stoep of straat groeit. In de Dorpsroddel staat ieder jaar een oproepje aan dorpsbewoners om zaken aan te dragen die we mee kunnen nemen.

– Klusdag
Samen met vrijwilligers pakken we klussen op die zijn blijven liggen om het dorp netjes te houden. Voorbeelden hiervan zijn het schilderen van zitbankjes in het dorp, buitenwegen afvalvrij maken etc.

– Dorpsschoonmaak
Ieder jaar organiseert Dorpsbelang een dorpsschoonmaak in samenwerking met de scholen. Alle kinderen van de basisscholen gaan dan ’s middags met vuilniszakken en grijpers het dorp in om al het afval binnen de bebouwde kom op te ruimen. De gemeente ondersteunt hierin door grijpers ter beschikking te stellen en het afval af te voeren.

– Windmolengelden
Vanaf 2016 krijgen de vijf westelijke dorpen in de Noordoostpolder 20 jaar lang een bedrag van €10.000 van het windpark. In Creil heeft Dorpsbelang ervoor gekozen om het bedrag jaarlijks te verdelen onder inwoners die een aanvraag indienen. Door deze windmolengelden zijn al veel mooie projecten gerealiseerd in Creil.

Dorpsbelangzaken van afgelopen jaar:

Bezoek burgemeester en kennismaking met het nieuwe college in Creil
Dit voorjaar is onze burgemeester met een deel van het nieuwe college op bezoek geweest in Creil. We kijken terug op een plezierig bezoek, waarbij in een open sfeer diverse zaken besproken zijn en het college een goed beeld heeft kunnen krijgen van ons dorp.

Betrokkenheid bij nieuwbouw- en centrumplanzaken
Dorpsbelang is gesprekspartner van de gemeente Noordoostpolder. In samenspraak denken we na over de toekomst van ons dorp op het gebied van wonen en ontmoeten.

Vervanging Stroomkast evenemententerrein
De stroomkast bij de ijsbaan was aan vervanging toe. Hopelijk kan de nieuwe kast binnenkort geplaatst worden, waarbij een aantal vrijwilligers zal meehelpen om deze klus te klaren.

Betrokkenheid bij ontwikkeling van het Dorpsplein bij de scholen: een ontmoetingsplek voor jong en oud
Samen met een delegatie van de teams van de scholen en een aantal ouders zijn we bezig om rond de scholen een fijne ontmoetingsplek te maken voor jong en oud. Met speelmogelijkheden voor de kinderen, een beweegtoestel voor de jeugd en sportieve volwassenen en heerlijke bankjes om even uit te rusten voor een ieder die dit wil. De planning is dat in de herfst van 2023 een start wordt gemaakt met de ‘verbouwing’
van het plein.

Betrokken bij klankbordgroep arbeidsmigranten huisvesting
Dorpsbelang is betrokken geweest bij de klankbordgroep voor het plan voor opvang van 150 arbeidsmigranten op het erf van een boerderij aan de Westerringweg. Vanaf volgend jaar mogen daar 150 arbeidsmigranten opgevangen worden.

WBTR: Opstellen reglementen
‘De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.’ Dit is wat de website van vrijwillers.nl hierover zegt. In de praktijk betekent dit dat voor het Dorpsbelang, de feestcommissie en dorpsroddelredactie, duidelijke afspraken op papier moeten komen te staan. In feite zijn het zaken waar we ons nu ook al aan houden, maar die officieel op papier moeten. Onze secretaris Jos ten Horn is de afgelopen maanden druk geweest met het opstellen van reglementen.

Dorpsvisie
In 2012 is er een plan geschreven voor de toekomst van Creil, de zogenaamde dorpsvisie. Het plan zelf is een gezamenlijk proces geweest van bewoners, verenigingen, scholen, kerken en instellingen in het dorp. Een werkgroep namens Dorpsbelang heeft samen met gemeente en een adviesbureau gewerkt aan de visie. De looptijd van de dorpsvisie is 13 jaar, van 2013 tot en met 2026. In de afgelopen jaren zijn een heel aantal van deze plannen uit de dorpsvisie gerealiseerd. Een heel aantal andere doelen die worden genoemd in het plan zijn doorlopende aandachtspunten om het dorp leefbaar te houden.