Onderzoek samenvoeging scholen in Creil gestart

Christelijke basisschool De Regenboog en samenwerkingsschool Fondali in Creil hebben samen met het bestuur van Aves één doel voor ogen: zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen in het dorp. Om dit waar te maken, hebben beide scholen besloten te onderzoeken of ze samen verder kunnen gaan.

Het onderzoek ging dinsdag 16 mei officieel van start met de ondertekening van een intentieverklaring door de voorzitters van de medezeggenschapsraden van de scholen en de voorzitter van het college van bestuur van Aves.

Geen dringende bezwaren
Deze intentieverklaring benadrukt de wens om beide scholen samen te voegen, uiteraard onder de voorwaarde dat er geen dringende bezwaren zijn. Ook wordt er rekening gehouden met diverse ontwikkelingen, waaronder dalende leerlingaantallen.

Er zijn werkgroepen samengesteld om de onderwerpen identiteit, onderwijs, personeel en financiën & huisvesting grondig te onderzoeken. Hierover adviseren zij de stuurgroep. De stuurgroep verzamelt de resultaten van de werkgroepen en beoordeelt of de gestelde opdracht is uitgevoerd. Op basis hiervan adviseert de stuurgroep in november 2023 het college van bestuur van Aves over een mogelijke samenvoeging.

Voorlopig besluit
Het advies bestaat dan uit informatie over eventuele bezwaren, de gevolgen van een samenvoeging en tips voor zowel de korte als de lange termijn. Op basis hiervan neemt het bestuur van Aves een (voorlopig) besluit. Hoe gaat het daarna verder? Besluit het bestuur om de scholen per 1 augustus 2024 samen te voegen, dan wordt er een voorlopig besluit ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van beide scholen. Ook wordt er goedkeuring gevraagd aan de raad van toezicht van Aves.

Tegelijkertijd bereiden de teams van de scholen én de directeuren zich voor op het opzetten van de nieuwe school. De adviezen uit het onderzoek zijn hiervoor dan de basis.

Unieke kans
Het bestuur van Aves ziet het onderzoek als een belangrijke stap voor toekomstbestendig onderwijs voor alle leerlingen in Creil. De mogelijke samenvoeging van CBS De Regenboog en SWS Fondali is een unieke kans om de samenwerking te versterken én om het beste om te gaan met de uitdagingen waarmee het onderwijs in Creil te maken heeft.

Bron: De Noordoostpolder
Foto: Aves